Copyright…・014?OTEL PAL Otsuka、llヽightsヽeserved.

ed.